قدیمــــــــْْــْْـْْــْْـْْـْْـْْـ ْْـْْـْْـْْـْْـْْــــــــا

 لْْــْْـْْــْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْای آدمـــــــــْْــْْـْْــْْـْْـْْـْْ ـْْـْْـْْـْْـْْـْْـــــــا چنْْــْْـْْــْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْتا لاشـــــــــــْْــْْـْْــْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـــــی پْْــْْـْْــْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْیدا میشــــــْْــْْـْْــْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْــــــــــد

الْْــْْـْْــْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْان
                                 
لــــْْــْْـْْــْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـاے لاشیـــــــــْْــْْـْْــْْـْْـْْـْْـ ْْـْْـْْـْْـْْـْْـــــــا چنْْــْْـْْــْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْتا آدم

منبع اصلی مطلب : ادرس وبلاگ تغییر کرد پست رو بخونید
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : قدیمــــــــْْــْْـْْــْْـْْـْْـْْـ ْْـْْـْْـْْـْْـْْــــــــا